Acupuncture points (in numerical order)
B [BL]
BL1 Jingming BL2 Cuanzhu BL3 Meichong BL4 Qucha BL5 Wuchu BL6 Chengguang BL7 Tongtian BL8 Luoque BL9 Yuzhen BL10 Tianzhu BL11 Dazhu BL12 Fengmen BL13 Feishu BL14 Jueyinshu BL15 Xinshu BL16 Dushu BL17 Geshu BL18 Ganshu BL19 Danshu BL20 Pishu BL21 Weishu BL22 Sanjiaoshu BL23 Shenshu BL24 Qihaishu BL25 Dachangshu BL26 Guanyuanshu BL27 Xiaochangshu BL28 Pangguangshu BL29 Zhonglüshu BL30 Baihuanshu BL31 Shangliao BL32 Ciliao BL33 Zhongliao BL34 Xialiao BL35 Huiyang BL36 Chengfu BL37 Yinmen BL38 Fuxi BL39 Weiyang BL40 Weizhong BL41 Fufen BL42 Puohu BL43 Gaohuang BL44 Shentang BL45 Yixi BL46 Geguan BL47 Hunmen BL48 Yanggang BL49 Yishe BL50 Weicang BL51 Huangmen BL52 Zhishi BL53 Baohuang BL54 Zhibian BL55 Heyang BL56 Chengjin BL57 Chengshan BL58 Feiyang BL59 Fuyang BL60 Kunlun BL61 Pucan BL62 Shenmai BL63 Jinmen BL64 Jinggu BL65 Shugu BL66 Zutonggu BL67 Zhiyin D [DU]
DU1 Changqiang DU2 Yaoshu DU3 Yaoyangguan DU4 Mingmen DU5 Xuanshu DU6 Jizhong DU7 Zhongshu DU8 Jinsuo DU9 Zhiyang DU10 Lingtai DU11 Shendao DU12 Shenzhu DU13 Taodao DU14 Dazhui DU15 Yamen DU16 Fengfu DU17 Naohu DU18 Qiangjian DU19 Houding DU20 Baihui DU21 Qianding DU22 Luhui DU23 Shangxing DU24 Shenting DU25 Suliao DU26 Shuigou DU27 Duiduan DU28 Yinjiao DU29 Yintang E [EX]
EX-B1 Dingchuan EX-B2 Jiaji EX-B3 Weiwanxiashu EX-B4 Pigen EX-B5 Xiajishu EX-B6 Yaoyan EX-B7 Shiqizhui EX-B8 Yaoqi EX-HN1 Sishencong EX-HN2 Dangyang EX-HN4 Yuyao EX-HN5 Taiyang EX-HN6 Erjian EX-HN7 Qiuhou EX-HN8 Shangyingxiang EX-HN9 Neiyingxiang EX-HN10 Juquan EX-HN11 Haiquan EX-HN13 Yiming EX-HN14 Jingbailao EX-LE1 Kuangu EX-LE2 Heding EX-LE3 Baichongwo EX-LE5 Xiyan EX-LE6 Dannang EX-LE7 Lanwei EX-LE8 Neihuaijian EX-LE9 Waihuaijian EX-LE10 Bafeng EX-LE11 Duyin EX-UE1 Zhoujian EX-UE2 Erbai EX-UE3 Zhongquan EX-UE4 Zhongkui EX-UE5 Dagukong EX-UE6 Xiaogukong EX-UE7 Yaotongdian EX-UE8 Wailaogong EX-UE9 Baxie EX-UE10 Sifeng EX-UE11 Shixuan EX-CA1 Zigong G [GB]
GB1 Tongziliao GB2 Tinghui GB3 Shangguan GB4 Hanyan GB5 Xuanlu GB6 Xuanli GB7 Qubin GB8 Shuaigu GB9 Tianchong GB10 Fubai GB11 Touqiaoyin GB12 Wangu GB14 Yangbai GB15 Toulinqi GB16 Muchuang GB17 Zhengying GB18 Chengling GB19 Naokong GB20 Fengchi GB21 Jianjing GB22 Yuanye GB23 Zhejin GB24 Riyue GB25 Jingmen GB26 Daimai GB27 Wushu GB28 Weidao GB29 Juliao GB30 Huantiao GB31 Fengshi GB32 Zhongdu GB33 Xiyangguan GB34 Yanglingquan GB35 Yangjiao GB36 Waiqiu GB37 Guangming GB38 Yangfu GB39 Xuanzhong GB40 Qiuxu GB41 Zulinqi GB42 Diwuhui GB43 Xiaxi GB44 Zuqiaoyin H [HT]
HT1 Jiquan HT2 Qingling HT3 Shaohai HT4 Lingdao HT5 Tongli HT6 Yinxi HT7 Shenmen HT8 Shaofu HT9 Shaochong K [KI]
KI1 Yongquan KI2 Rangu KI3 Taixi KI4 Dazhong KI5 Shuiquan KI6 Zhaohai KI7 Fuliu KI8 Jiaoxin KI9 Zhubin KI10 Yingu KI11 Henggu KI12 Dahe KI13 Qixue KI14 Siman KI15 Zhongzhu KI16 Huangshu KI17 Shangqu KI18 Shiguan KI19 Yindu KI20 Futonggu KI21 Youmen KI22 Bulang KI23 Shenfeng KI24 Lingxu KI25 Shencang KI26 Yuzhong KI27 Shufu L [LI]
LI1 Shangyang LI2 Erjian LI3 Sanjian LI4 Hegu LI5 Yangxi LI6 Pianli LI7 Wenliu LI8 Xialian LI9 Shanglian LI10 Shousanli LI11 Quchi LI12 Zhouliao LI13 Shouwuli LI14 Binao LI15 Jianyu LI16 Jugu LI17 Tianding LI18 Futu LI19 Kouheliao LI20 Yingxiang L [LR]
LR1 Dadun LR2 Xingjian LR3 Taichong LR4 Zhongfeng LR5 Ligou LR6 Zhongdu LR7 Xiguan LR8 Ququan LR9 Yinbao LR10 Zuwuli LR11 Yinlian LR12 Jimai LR13 Zhangmen LR14 Qimen L [LU]
LU1 Zhongfu LU2 Yunmen LU3 Tianfu LU4 Xiabai LU5 Chize LU6 Kongzui LU7 Lieque LU8 Jingqu LU9 Taiyuan LU10 Yuji LU11 Shaoshang P [PC]
PC1 Tianchi PC2 Tianquan PC3 Quze PC4 Ximen PC5 Jianshi PC6 Neiguan PC7 Daling PC8 Laogong PC9 Zhongchong R [RN]
RN1 Huiyin RN2 Qugu RN3 Zhongji RN4 Guanyuan RN5 Shimen RN6 Qihai RN7 Yinjiao RN8 Shenque RN9 Shuifen RN10 Xiawan RN11 Jianli RN12 Zhongwan RN13 Shangwan RN14 Juque RN15 Jiuwei RN16 Zhongting RN17 Danzhong RN18 Yutang RN19 Zigong RN20 Huagai RN21 Xuanji RN22 Tiantu RN23 Lianquan RN24 Chengjiang S [SI]
SI1 Shaoze SI2 Qiangu SI3 Houxi SI4 Wangu SI5 Yanggu SI6 Yanglao SI7 Zhizheng SI8 Xiaohai SI9 Jianzhen SI10 Naoshu SI11 Tianzong SI12 Bingfeng SI13 Quyuan SI14 Jianwaishu SI15 Jianzhongshu SI16 Tianchuang SI17 Tianrong SI18 Quanliao SI19 Tinggong S [SJ]
SJ1 Guanchong SJ2 Yemen SJ3 Zhongzhu SJ4 Yangchi SJ5 Waiguan SJ6 Zhigou SJ7 Huizhong SJ8 Sanyangluo SJ9 Sidu SJ10 Tianjing SJ11 Qinglengyuan SJ12 Xiaoluo SJ13 Naohui SJ14 Jianliao SJ15 Tianliao SJ16 Tianyou SJ17 Yifeng SJ18 Qimai SJ19 Luxi SJ20 Jiaosun SJ21 Ermen SJ22 Erheliao SJ23 Sizhukong S [SP]
SP1 Yinbai SP2 Dadu SP3 Taibai SP4 Gongsun SP5 Shangqiu SP6 Sanyinjiao SP7 Lougu SP8 Diji SP9 Yinlingquan SP10 Xuehai SP11 Qimen SP12 Chongmen SP13 Fushe SP14 Fujie SP15 Daheng SP16 Fuai SP17 Shidou SP18 Tianxi SP19 Xiongxiang SP20 Zhourong SP21 Dabao S [ST]
ST1 Chengqi ST2 Sibai ST3 Juliao ST4 Dicang ST5 Daying ST6 Jiache ST7 Xiaguan ST8 Touwei ST9 Renying ST10 Shuitu ST11 Qishe ST12 Quepen ST13 Qihu ST14 Kufang ST15 Wuyi ST16 Yingchuang ST17 Ruzhong ST18 Rugen ST19 Burong ST20 Chengman ST21 Liangmen ST22 Guanmen ST23 Taiyi ST24 Huaroumen ST25 Tianshu ST26 Wailing ST27 Daju ST28 Shuidao ST29 Guilai ST30 Qichong ST31 Piguan ST32 Futu ST33 Yinshi ST34 Liangqiu ST35 Dubi ST36 Zusanli ST37 Shangjuxu ST38 Tiaokou ST39 Xiajuxu ST40 Fenglong ST41 Jiexi ST42 Chongyang ST43 Xiangu ST44 Neiting ST45 Lidui
TOP